Tehnoloogiaga rikastatud võõrkeeleõpe

Projekti kestus:
01.09.2021-30.06.2024

Võõr- ja/või teise keele (FL/SL) õpetamise valdkonnas mõjutab valdav õpetamismeetod tugevalt kommunikatiivset lähenemist ja aktiivset õppimist, mida on kirjeldatud ja toetatud Euroopa keeleõppe raamdokumendis (2000, 2022). Keeleõppe ja -õpetamise üks peamisi väljakutseid, nagu paljud teadlased on tunnistanud, seisneb keeleõppe ja keelekasutuse vahelise lõhe ületamises, akadeemiliste ülesannete ja keele autentse sotsiaalse kasutamise vahel; teisisõnu, SL/FL hariduses on lõhe akadeemilise keskkonna ja reaalse elu väljakutsete vahel. Viimase nelja aastakümne jooksul on keskendutud konteksti-, õpetaja- ja grupispetsiifilistelt motivatsioonikomponentidelt (Gardner & Tremblay, 1994) enam õpilasekesksele lähenemisele, nagu soov suhelda FL/SL keeles (Dörnyei, 2023), enesereguleeritud keeleõpe (Oxford, 2016) või kaasamine keelteõppesse (Svalberg, 2018). Viimased uurimused on keskendunud sellele, kuidas keeli õpitakse (Mitchell et al., 2019), kuidas õpilased osalevad oma õppimises klassiruumis ja väljaspool seda (Sulis, 2023) ning millised konteksti- ja isikupõhised tegurid FL/SL õppijate seas on seotud nende keele arendamisega tehnoloogiaga rikastatud klassiruumides (Carhill-Poza & Chen, 2020). Seega on toimunud kontseptuaalne nihe motivatsioonilt kaasatusele.

Definitsioon
Kaasatus on keeruline mõiste. Kaasatus eeldab isikut (agent), objekti (X is engaged with) ja tegevust (action), põhineb eesmärgil, sõltub kontekstist ja ajastust, on dünaamiline (Appleton et al., 2008; Reschly&Christenson, 2012; Hiver  et al 2023)

Antud projektis toetusime kognitiivse kaasatuse IKAP raamistikule (Chi&Wylie, 2014; Chi et al. 2019), mis võimaldab kategoriseerida õpitegevusi nelja kategooriasse passivne, aktiivne, konstruktiivne ja interaktiivne kaasamisviis. Mõned näited on välja toodud allpool asuvas tabelis. Seda võib vajadusel edasi arendada.

Chi&Wylie( 2014) tõlgitud artikklist võib lugeda rohkem, kuidas selline jaotus tekib.

Õpilase kognitiivne kaasatus võõrkeele tunnis IKAPi raamistik (arendatud Chi&Wylie 2014 IKAPi põhjal)

Pole kaasatud Passiivne

(Vastuvõtmine)

Aktiivne

(Manipuleerimine)

Konstruktiivne

(Loomine)

Interaktiivne

(Dialoog)

Ei pööra tähelepanu/Tegeleb tunnis muuga
Loeb/kuulab/vaatab teksti/videot/pildi ja mõtleb kaasa Vastab küsimustele mis otse tekstist leitav (kes? Kus? mida?) (miks kui on tekstis) Põhjendab (miks arvad et nii) kui tekstis ei ole eksplitsiitselt öeldud Rollimängud

Paaristöö

Loeb sõnu Kirjutab sõnu välja tekstist Meenutab uusi sõnu Arutelevad (poolt vs vastu) kasutades uusi sõnu
Tutvub näitega tekstis Toob näite tekstist Toob ise näite Lahendab probleemi koos teistega
Loeb dialoogi Larjutab sama dialoogi malli Kannab suhletmissituatsiooni üle uue konteksti ja loob uue dialoogi Koostöiselt kirjutavad ja esitlevad uue dialoogi, kus esineb improvisatsioon ja tekkib uus mõte
Loeb sõna tähenduse õpikust/Tutvub grammatika reeglitega Kordab sõnu või teeb grammatika/sõnavara harjutusi, kus on vaja sõnu meenutada Loob lauseid, teksti ise (esitlus, kiri), kus rajendab uusi sõnu ja grammatika reegeleid Loovad teksti koos, arutavad kuidas üht või tesit paremine väljendada
Tutvub keelekonstruktsiooniga. Keele konstruktsioonide harjutamine/Kasutab sõnastiku Sidesõnade kasutamine/ Kasutab uusi sõnu, konstruktsioone Arutab teistega, kuidas nad on tema tesktist/kõnest saanud aru
Masinatõlge (MT sh Google translate) copy-paste Masinatõlge (MT sh Google translate) GT strateegia (võrdleb erinevaid allikaid, kontekste) Arutab rühmas erinate tehnoloogiate tulemusi või edna starteegiaid
Uurib juba loodud mõsitekaardi Mõistekaardi (ette antud mudeli põhjal) täitmine Mõistekaardi loomine (sisendi põhjal) Mõstekaardi ühisloome
Kuulab, kuid ei te märkmeid Kirjutab sõna sõnalt kõik üles/või teb telefoniga pilti Teeb märkmeid oma sõnadega Võrdleb märkmeid ja arutab teksti sisu/struktuuri teistega
Kuulab õpetajat sa saab uue sõna tähenduse õpetajalt Kasutab veebipõhist tõlkimist (nt Google Translate) või veebisõnastikku  copy-pastiga Kasutab erinevaid veebipõhiseid tõlkimisi (nt Google Translate ja Neurtolge) või erinevaid veebisõnastikke. Võrdlesin tulemusi. Arutaab masintõlke tulemust ja sobivust klassikaaslastega
Kuulab õpetajat ja ei teinud midagi muud Tegi, mida õpetaja ütles Tegid, mida õpetaja ütles ja mõtles kaasa (näiteks kasutas abimaterjale, tegi märkmeid, otsis uusi sõnu ja kasutas neid jne) Tegid koos teiste üliõpilastega, mida õpetaja ütles, mõtlesid kaasa, esitasid küsimusi ja aruatsid, mill tulemusena on sündinud uus teamus või loome.

Projekti rahastas Tallinna ülikooli uuringufond

Scroll to Top