EDUSPACE'I PROJEKTID

Õppimise ja õpetamise uurimise labor

Tutvu meie labori käimasolevate uuringute ja projektidega! Ootame õpetajaid testima arendatavaid õppematerjale ja -meetodeid.

Liitreaalsusmäng

Ühise koostööprojektina Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi, EDUSPACE, EXU ja MobiLab vahel sündinud uue ja põneva Liitreaalsusmängu kohta leiad infot siit.

Koostööpartnerid: Mobi Lab
Rahastaja: TLÜ haridusteaduste instituudi uuringufond
Periood: 2020


Minu tulevikukolleeg robot

TLÜ EDUSPACE laborile luuakse 2021. aastaks võimekus pakkuda mitte-IKT õppekavadel õppivatele üliõpilastele tehisintellekti (AI) kasutamist tutvustavaid praktikume. Lihtsatele AI-robotitele luuakse käitumismudelid, mis aitavad mõista seda tüüpi robotite rakendamist klassiruumis.

Koostööpartnerid: Kuningas Juan Carlose Ülikooli (URJC) research group, Poppy Station, Clearbot SIA
Rahastaja: Hariduse Infotehnoloogia SA (HITSA)
Periood: 2020-2021


Digiõppevara kogumik STEAM K12

Õpetajakoolituse eriala üliõpilastele antakse oskused kasutada erinevaid STEAM lähenemisi: robootika, sensorid, virtuaal- ja liitreaalsus, elektroonika, statistika aine rikastamiseks tehnoloogiaga. Üliõpilased õpivad vahendeid kasutama kaasaegsete õpimeetodite rakendamiseks ja õpitulemuse mõjutamiseks.

Koostööpartnerid: Tallinna Haridusamet, Rekato OÜ, Eesti Virtuaalreaalsuskommuun EEVR, MTÜ Teaduskera
Rahastaja: Hariduse Infotehnoloogia SA (HITSA)
Periood: 2020


Teadmusteenuse leping TTS Grupiga

Koostöös maailmas tunnustatud ja kõrgelt hinnatud õpperobootika seadmeid tootva ettevõttega TTS Group arendatakse ja uuritakse tehnoloogiaga toetatud õppimist ja õpetamist eelkõige alus- ja põhihariduses.

Rahastaja: RM Educational Recources Limited
Periood: 2020-2022


EDUSPACE interdistsiplinaarse uurimisrühma loomine tehnoloogiaga toetatud õppimise ja õpetamise uurimismeetodite ja -instrumentide väljatöötamiseks

Projekt hoiab ülal TLÜ haridusuuenduse fookusvaldkonna tegevust, kus õppimine ja õpetamine igal haridustasemel peaks toetama muutunud õpikäsituse rakendamist ning kohanemist uuenenud ja kiirelt muutuva infokeskkonnaga. Loodav interdistsiplinaarne uurimisgrupp aitab kaasa tõenduspõhise tehnoloogiaga rikastatud haridusuuenduse haridusasutusse jõudmisele ja selle jätkusuutlikkuse rakendamisele. Tehnoloogiaga rikastatud õppe meetodite efektiivsel rakendamisel on oluline mõju tuleviku tööjõuturu vajaduste rahuldamisel.

Rahastaja: Tallinna Ülikooli uuringufond
Periood: 2020-2021


EDUSPACE haridusteenuse prototüübi arendamine

EDUSPACE soovib siseneda haridustehnoloogia turule, kus seni on vähe tõenduspõhiseid tooteid ja teenuseid. Digilahendusi ja STEAM õppevahendeid tootvad ettevõtted ja idufirmad soovivad oma ärikeskkonnas edukalt juurdunud tooteid ning teenuseid kohandada haridussektori jaoks, kuid neil on vähe kogemusi ja vastavaid võimalusi koostööks haridusasutustega. Samuti puudub neil otsekontakt haridusvaldkonna toodete lõpptarbijatega: õppijate ja õpetajatega ühise tootearendusprotsessi läbiviimiseks. Antud olukorras on neile sobivaks partneriks ülikool, kes ülikooli-ettevõtte-kooli partnerluse raames tagab arendatava toote vastavuse õppekavaga (näiteks lasteaia eelkoolirühma looduse õppetegevused) või õpetajate professionaalse arenguga (näiteks õpetajate digipädevuse arendamine DigCompEdu raamistiku põhjal).

Pilootteenuse toel luuakse haridusteenuse prototüüp, mis aitab liitreaalsuse vahendusel Eesti loodust alus- ja alghariduse tasemel õppijatele paremini tutvustada. Koostöös Mobi Labiga valmiva näidistoote sihtgrupiks on 6-7 aastased lapsed.

EDUSPACE’i väljaarendatava teenuse sihtgrupiks on kõik haridustehnoloogiat tootvad idufirmad või ettevõtted, kes soovivad teada saada:

  • Kuidas sihtgrupid nende haridusliku eesmärgiga toodet või teenust kasutavad?
  • Millised on sihtrühma hinnangud tootele või ka toode aitab saavutada õpieesmärke?

Koostööpartner: Mobi Lab
Rahastaja: Tallinna Ülikooli Haridusteaduste instituudi uuringufond
Periood: 2020


EDUSPACE rahvusvaheline koostööseminar

Toetamaks EDUSPACE labori uurimisvõimekust loodi erinevate riikide teadlaste võrgustik koos HTI teadlaste ja õppejõududega.

Rahastaja: Tallinna Ülikooli rahvusvahelistumise fond, Tallinna Ülikooli Haridusteaduste instituudi uuringufond
Periood: 2019-2020


 

Scroll to Top